Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det behandlas som ett livsmedel genom hela vattenverket ända ut till vattenkranen hos konsumenterna. Dessutom är vattnet du får till din kran betydligt billigare, och har faktiskt oftast bättre kvalitet, än flaskvatten du köper i butik. Om du väljer att dricka ditt eget vatten framför flaskvattnet gör du också miljön en stor tjänst.
 
I Olofströms kommun finns det två vattenverk som tillsammans producerar 1 060 000 m³ dricksvatten varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 75 % råvatten från sjön Halen med ca 25 % grundvatten. Grundvattnet är delvis förstärkt med infiltrerat ytvatten - vatten ifrån Halen får rinna igenom ett långsamfilter för att så småningom nå grundvattnet. Behandlingen av vattnet sker i flera steg. Först passerar sjövattnet genom en silstation för att rensa bort större föremål som t ex fisk. När vattnet sedan når vattenverket blandas det med grundvatten. 
 
Nästa steg är den kemiska reningen där en fällningskemikalie tillsätts som klumpar ihop föroreningarna i vattnet, man säger att vattnet flockar sig. De bildade flockarna får sjunka i en sedimenteringsbassäng och det renare vattnet rinner vidare till efterföljande sandfilter. För att få bra förhållanden i flockningen sker pH-justering med kolsyra och en kritaslurry innan fällningssteget för att få god rening, sedan en andra gång med kalcinerad soda efter filtrering för att få en bra slutprodukt. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus innan det pumpas ut till abonnenterna.